Avís legal

I . Condicions generals d’accés i d’ús del portal

ADVERTIS GLOBAL, S.L. Inscrita Reg. Merc. Barcelona, Tom 30203, Foli 222, Full B-111695 – C.I.F. ES B-60.523.222, amb domicili social a carrer de Pallars 108 – 08018 Barcelona, presta serveis a Internet i com a tal:

Exposa:

Que a fi d’oferir majors i millors prestacions a l’usuari a través d’Internet, Advertis posa a la disposició de l’usuari diferents serveis i productes en la pàgina web de la seva propietat. Aquests Serveis seran oferts als usuaris del portal d’acord amb les següents condicions presentades en aquest avís legal.

Condicions:

 1. L’accés al portal es regirà i quedarà subjecte a les condicions generals que a continuació es detallen. Els mitjans de qualsevol naturalesa necessaris per a la utilització dels Serveis per part de l’usuari no formen part dels Serveis que Advertis presta.
 2. L’usuari, excepte autorització prèvia, expressa i escrita d’Advertis, es compromet a utilitzar la informació continguda en els Serveis del portal exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directa o indirectament una explotació comercial dels Serveis als quals té accés.
 3. L’usuari es compromet a no utilitzar les facilitats i continguts del Servei per a realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per a intentar atreure als clients del Servei cap a altres serveis competidors. Tanmateix, l’usuari es fa responsable de donar a conèixer i procurar el compliment d’aquestes condicions generals a tota persona per ell autoritzada per a fer ús dels Serveis del portal.
 4. L’usuari s’abstindrà de realitzar qualsevol conducta o activitat en l’ús dels recursos del portal que atempti contra els drets de propietat intel·lectual i industrial d’Advertis o de tercers. Tampoc la que suposi un atemptat contra l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge d’Advertis, els seus empleats, col·laboradors i/o tercers, o que siguin il·lícits o atemptin contra la moral.
 5. L’usuari mantindrà en tot cas indemne a Advertis davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial que es presenti contra Advertis a conseqüència d’un ús inapropiat, il·legítim o il·lícit dels Serveis del portal per part de l’usuari o de tercers pels qui aquest hagi de respondre.
 6. L’usuari assumeix expressament la seva exclusiva responsabilitat sobre les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés als continguts i/o Serveis del portal, així com de la seva reproducció o la seva difusió, amb o sense la deguda autorització del seu legítim propietari.
 7. Advertis vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per a interrompre, a la seva sencera discreció, el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que segons el parer de Advertis resultin contràries a la moral, l’ordre, els bons costums o les regles internes d’ Advertis o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi d’Advertis, els seus empleats o els seus col·laboradors.
 8. Advertis no respondrà de la pèrdua, robatori, furt o malversació de les claus o contrasenyes privades o del mal ús pels usuaris de les informacions i/o Serveis del portal, ni dels continguts personals captats o apropiats de mala fe per tercers.
 9. Advertis es reserva el dret de modificar o alterar les presents condicions generals d’aquest avís legal. En tal cas, Advertis informarà els usuaris dels canvis que tinguin lloc. Així mateix, Advertis es reserva el dret de cancel·lar qualsevol dels Serveis proveïts, així com de cessar, en el seu cas, en la provisió gratuïta d’aquests.
 10. Les presents condicions generals se sotmeten a la legislació espanyola i seran interpretades i aplicades d’acord amb aquesta amb independència del país o regió de procedència de l’usuari del portal. Qualsevol esmena, modificació i/o rectificació d’aquest avís legal només serà oposable i eficaç davant d’Advertis quan consti per escrit la seva acceptació i signatura. Si per qualsevol motiu un jutjat o Tribunal declarés la nul·litat o ineficàcia d’alguna part d’aquestes condicions generals, la resta de les clàusules continuarà tenint plens efectes.
 11. Qualsevol discrepància derivada de la interpretació i/o execució de les presents condicions serà resolta pels jutjats i Tribunals de Barcelona, a la jurisdicció dels quals se sotmeten expressament Advertis i l’usuari.
 12. Advertis recomana a l’usuari que imprimeixi les condicions generals abans exposades i les conservi en el seu poder.

II. Protecció de les dades personals

Advertis garanteix mitjançant aquest avís legal l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del portal. Les dades proporcionades seran incorporats a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat d’ADVERTIS GLOBAL, S.L. creada per a facilitar als seus usuaris el maneig dels Serveis oferts a través del portal i la tramitació de serveis, així com per a informar els seus usuaris sobre els productes i serveis (ja siguin subministrats per Advertis directament, ja ho siguin per tercers amb els qui aquesta hagi subscrit contracte, pacte o conveni de prestació de serveis) que puguin ser del seu interès.

En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), vostè podrà en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva d’Advertis. Si té qualsevol consulta o desitja rectificar, cancel·lar o incloure les seves dades en el fitxer, si us plau posi’s en contacte amb el nostre departament d’atenció al client i responsable del fitxer a través del número de telèfon (34) 93 415 71 81 o dirigeixi’s a la direcció carrer de Pallars 108 – 08018 Barcelona Espanya. A continuació té alguns exemples de com Advertis utilitzarà les seves dades personals: Per a conèixer com els usuaris del portal utilitzen la pàgina web i, a través dels seus suggeriments, alterar i millorar els continguts de la mateixa de tal manera que aquesta s’adapti a les preferències de l’usuari. Quan els usuaris del portal formulin suggeriments o comentaris sobre la pàgina web i els Serveis que en aquesta es proporcionen. En qualsevol cas, Advertis es reserva el dret de no publicar opinions, comentaris o suggeriments que no s’adaptin a les directrius del nostre portal. En cas que no s’oposi a la utilització de les seves dades personals amb finalitats publicitaris, Advertis podrà utilitzar la seva informació de contacte per a oferir-li nous serveis, ofertes o promocions. Si en algun moment vostè decidís no rebre aquesta informació, li preguem que contacti amb nosaltres telefònicament 934157181 o enviï un correu electrònic a l’adreça info@advertis.es amb les seves dades bàsiques.

III. Copyright i propietat industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, com ara texts, gràfics, fotografies, logos, icones, imatges, així com el disseny gràfic i programari d’aquesta Pàgina Web, tant presos individualment com formant un conjunt estètic homogeni, són de l’exclusiva propietat d’Advertis o dels seus clients, estant subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació internacional. Queda prohibida la seva utilització, reproducció, modificació, distribució, transmissió, manipulació, així com qualsevol ús que excedeixi d’una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i la utilització dels Serveis oferts en ella.

L’accés a aquesta Pàgina Web no implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, a resguard del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principi de bona fe i sempre que, en tot cas, es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial d’Advertis, s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari. Advertis declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació o l’accés a pàgines que es trobin fora d’aquest portal i no gestionada directament per Advertis. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació en Internet, on podrà ampliar les dades ofertes per aquesta pàgina web. Advertis no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés pels usuaris a aquests.

IV. Competencia Judicial

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

Moltes gràcies per llegir el nostre avís legal. Li recomanem llegir també la nostra política de privacitat i la política de cookies.